ماهر بوفا

ماهر بوفا

-اسیدی کننده تثبیت کننده PH -مرطوب کننده-پخش کننده-نفوذ کننده

تاثیر اصبی ماهر بوفا کاهش PH برای ایجاد شرایط بهینه برای اسپری کردن مواد شیمیایی است.این محصول دارای یک شاخص ph است که به کشاورز کمک می کند که برای آفت کش ها و مواد مغذی اضافه شده به PH مطلوب برسد.این محصول یون های هیدروکسیل اضافی و نمک های نامحلول آب که مانع توانایی آب برای کاهش PH می شوند را خنثی می کند و به طور مؤثری به نرم کردن آب و رفع مشکلات ناشی از آن کمک می کند همچنین این نمک های نامحلول باعث مقابله با مواد شیمیایی می شوند که ماهر بوفا با خنثی کردن این نمک ها از هیدرولیز قلیایی جلوگیری می کند.
ماهر بوفا به عنوان یک عامل مرطوب کننده عمل می کند و کشش سطحی را کاهش می دهد و طریق برهم زدن لایه های مومی شکل برگ و هدایت مواد شیمیایی از میان آنها به عنوان یک نفوذ کننده عمل می کند که نتیجه امر جواب دهی مؤثرتر و بیشتر مواد شیمیایی اسپری شده می باشد