اتیون ماهر 47% EC

اتیون ماهر 47% EC

مکانيسم اثر: اتيون حشره کش و کنه کشي است از گروه سموم ارگانوفسفره با خاصيت غير سيستميک و اثر تماسي و تا حدي گوارشي که از طريق مهار آنزيم كولين استراز در سيستم عصبي جانوران عمل مي نمايد. استيل كولين بعنوان ناقل پيام عصبي در فضاي بين سيناپسي عمل مي‌كند و موجب تحريك اكسون بعدي مي‌شود. اتيون در بدن حشره موجب تجمع در سيناپس شده و درنتيجه تحريك رشته عصبي بعدي بصورت مستمر ادامه مي‌يابد، چون آنزيم كولين استراز لازم براي تجزيه استيل كولين در فضاي بين سيناپسي و حذف اين تحريك مستمر، بواسطه سم اتيون بلوكه شده است.

موارد مصرف :
اتيون حشره کشي است که جهت كنترل انواع کنه، شته، تريپس، شپشک و سپردارهاي درختان ميوه سردسيري و مرکبات به مقدار 1/5 تا 2 ليتر در هزار ليتر آب و همچنين عليه بسياري از لارو پروانه ها، زنجره ها، پسيل ها و ساير آفات مکنده روي محصولاتي انگور، پسته، سبزي جات و صيفي جات، پنبه، ذرت، سورگوم، توت فرنگي، گياهان زينتي و ... مورد استفاده قرار مي گيرد. اتيون بصورت همراه با روغن بصورت محلول پاشي زمستانه روي درختان در حال استراحت و خواب در زمستان، جهت از بين بردن تخم حشرات، کنه ها و شپشکها و فرم هاي متحرک کنه ها و ساير گونه هاي زمستان گذران موثر مي باشد.

سازگاري و اختلاط :
اتيون با اغلب حشره کش ها به جز ترکيبات قليايي قابل اختلاط است. همچنين در صورت مصرف صحيح روي موارد ذکر شده خطر گياهسوزي روي محصول ندارد (به جزء در برخي از انواع سيب)
 

محصول

آفت

ميزان مصرف

مرکبات

انواع شپشک ( انواع باشتک، شپشک ستاره اي، سپردار الفي، سپردار قهوه اي، شپشک نرم تن، سپردار زرد، سپردار زرد شرقي، سپردار واوي، شپشک آرد آلود، شپشک استراليايي

1/5 تا 2 در هزار
همراه با 0/5 تا 1 درصد روغن

مو

کرم خوشه خوار، زنجرک گل سرخ

1/5-1 در هزار

پسته

شپشک واوي، سپردار سياه

1/5 تا 2 در هزار
همراه با 0/5 تا 1 درصد روغن

درختان ميوه سردسيري

انواع شپشک( شپشک آسيايي، شپشک واوي، سپردار بنفش، شپشک سان ژوزه،
شپشک سفيد، شپشک نرم تن)

1/5 در هزار + 0/5 تا 1 درصد روغن