فوزالن ماهر 35% EC

فوزالن ماهر 35% EC

وزالن با دامنه تاثير گسترده روی بيشتر آفات نباتی مانند: 1) پروانه ها (بال پولك داران) فوزالن روی لارو بيشتر پروانه ها تاثير عالی دارد.فوزالن كرم سيب، كرم آلو، لارو برگخواران، خوشه خواران مو ، كرم خاردار پنبه، كرم برگخوار پنبه، كارادينای چغندر ، كرم غوزه، لارو و اكثر لارو پروانه های سبزيجات را نابود می كند. 2) سخت بالپوشان ( سوسك ها) فوزالن بر سر خرطومی چغندر، سرخرطومی يونجه و سرخرطومی شبدر تاثيری قاطع داشته و از آنروز كه روی پارازيتها و شكاريها هيچگونه تاثير زيانبخشی ندارد، مصرف آن در يونجه زارها و در مبارزه تلفيقی توصيه ميشود.فوزالن از سمومی است كه عليه سوسك كلرادو تاثيری عالی داشته و بعلت بی زيان بودن روی زنبور عسل و دشمنان طبيعی سوسك كلرادو از سموم موثر در مبارزه با اين آفت محسوب می شود. 3) جوربالان فوزالن شته ها را كنترل كرده و قويترين حشره كش برای‌آفات پسته شناخته شده است.تاثير فوزالن روی پسيل و زنجره، تريپس و شته پسته فوق العاده است.فوزالن همچنين پسيل گلابی را كنترل كرده و بيشتر شپشك ها مانند مانند شپشك سان ژوزه، شپشك آرد آلو مزارع چای‌، شپشك سياه زيتون و شپشكهای واوی سيب را نابود می‌كند.فوزالن تريپس يونجه توتون، پنبه، سبزی و گياهان زينتی را بخوبی كنترل می كند. 4) دوبالان فوزالن انواع دوبالان مانند مگس گيلاس، مگس چغندر،‌مگس خربزه و مگس پياز را نابود می كند. 5) زنبورها فوزالن گونه های زنبور گوجه و گلابی را كاملا از بين می برد. 6) كنه ها از مدتها قبل مقاومت كنه ها در برابر حشره های فسفره افزايش يافته است، اما فوزالن بعلت اثر تماسی نفوذی و همچنين حفظ دشمنان طبيعی كنه ها، كنه های مقاوم به سموم فسفره را بخوبی كنترل می‌كند و از اينرو در برخی كشورها بعنوان يك كنه كش اختصاصی نيز مصرف می شود. اختلاط پذيری: فوزالن با بيشتر حشره كشها و قارچ كشها بجز سموم قليايی قابل اختلاط بوده و هيچگونه اثر سوء و گياه سوزی بوجود نمی‌آورد. شرایط نگهداری: این سم را در بسته بندی اصلی، همراه برچسب، در مکانهای خشک، خنک، دور از تابش مستقیم آفتاب، با تهویه مناسب، دور از مواد غذایی، نوشیدنی و علوفه دام نگهداری نمایید.

محصول

آفت

ميزان مصرف سم

درختان ميوه

كرم سيب، شته، پسيل گلابی ، زنبور گوجه و گلابی، مگس گيلاس،لارو برگخواران، شپشك سان ژوزه

150 الی 200 سی سی در صد ليتر آب

موكاری

شته، زنجره، كنه، خوشه خواران مو

150 الی 200 سی سی در صد ليتر آب

پسته

زنجره پسته ( شيره تره)، پسيل پسته (شيره خشك)

150 الی 200 سی سی در صد ليتر آب

چغندر قند

كارادرينا، شته، مگس، چغندر، سرخرطومی چغندر

1.5 تا 2 ليتر در هكتار

سيب زمينی

سوسك كلرادو، شته، زنجره

2 ليتر در هكتار

يونجه

سرخرطومی يونجه، شته

2 ليتر در هكتار

چای

شپشك آرد آلو، كنه

150 الی 200 سی سی در صد ليتر آب

توتون

شپشك زنجره، تريپس،كرمهای برگخوار

1.5 تا 2 ليتر در هكتار

زيتون

شپشك سياه زيتون، پسيل زيتون

200 سی سی در صد ليتر آب

پنبه

شته، تريپس، كرم خواردار،كرم غوزه

2.5 تا 3.5 ليتر در هكتار

گياهان روغنی

شته، تريپس، كرمهای برگخوار

2.5 تا 3 ليتر در هكتار

صيفی و سبزيجات

مگس خربزه، شته، تريپس

1.5 تا 2 ليتر در هكتار