پروفنفوس ماهر 40% EC

پروفنفوس ماهر 40% EC

مكانيسم اثر: اين تركيب دارای خاصيت نفوذی‌ بوده و قادر به حركت از سطح برگ به پشت برگ می باشد.لذا آفات فعال در زير برگها كه معمولا از اثرات سم مصون می ماند با اين حشره كش به راحتی كنترل می شوند.مقدار مصرف اين محصول بسته به نوع آفت 2 تا 2/5 ليتر می باشد.

موارد مصرف:
کرم غوزه پنبه و حشرات (خصوصاً بال‌پولک‌داران) و کنه‌ها در پنبه، ذرت، چغندرقند، سویا، سیب زمینی، سبزیجات، توتون و دیگر محصولات