پرمترین ماهر EC %10

پرمترین ماهر EC %10

پرمترین حشره کشی از گروه پایروتروئید های مصنوعی می باشد. دارای خاصیت دور کنندگی روی حشرات بوده و منجر به جلوگیری از نزدیک شدن آفات به گیاهان سمپاشی شده می گردد. این سم سریع الاثر و گسترده طیف است و در آب و خاک به سرعت تجزیه می شود.

محصول

آفت

مقدار مصرف

زمان مبارزه

درختان میوه

مینوز لکه گرد

0.5 لیتر در هزار لیتر آب

در سالهای طغیانی علیه نسل اول یا حداکثر نسل دوم و در یک نوبت

چغندرقند

پرودینا

1 لیتر در هکتار

در شرایط طغیانی به محض دیدن آفت