ایندوکساکارب ماهر 15% SC

ایندوکساکارب ماهر 15% SC

ايندوکساکارب کانال های سديم را در اکسون سلول های عصبی مسدود می نمايد و از جاری شدن يون های سديم به سمت سلول های عصبی جلوگيری می کند. حشراتی که تحت تاثير ايندوکساکارب قرار می گيرند، از تغذيه باز مانده و سرانجام پس از چند روز از بين می روند. مديريت کاربرد: برای جلوگيری از بروز پديده مقاومت، ايندوکساکارب را در تناوب با يک حشره کش پيرتروئيد يا کاربامات به کار ببريد. مقدار سم توصیه شده برای مبارزه با کرم قوزه پنبه 200 تا 250 سی سی در هکتار می باشد. برای کنترل کارادنیا , ایندوکساکارب را در تناوب با یک فرآورده از گروه آسیل آوره شامل کاسکید یا یک کاربامات بکار ببرید.

نام محصول

نام آفت

میزان مصرف

پنبه

کرم قوزه

200 تا 250 سی سی در هکتار بسته به تراکم آفت کرم قوزه

نخود

کرم پیله خوار

200 سی سی  در هکتار

سیب

کرم سیب

450 سی سی در 1000 درنسل اول کرم سیب