دیازینون گرانول ماهر

دیازینون گرانول ماهر

دیازینون گرانول حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی گوارشی.
موارد مصرف:علیه کرم ساقه خوار برنج.
دوره کارنس:فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول 10 روز توصیه می شود.
بسته بندی 10 کیلوگرمی.