فنیتروتیون ماهر 50% EC

فنیتروتیون ماهر 50% EC

مكانيسم اثر: فنيتروتيون ، حشره كش و كنه كش تماسي و گوارشي با اثر ضربه اي شديد و دوره محافظتي متوسط (10 تا 15 روز) است. توانايي اين سم در مهار آنزيم كولين استراز در سيستم عصبي جانوران است. استيل كولين بعنوان ناقل پيام عصبي در فضاي بين سيناپسي عمل مي‌كند و موجب تحريك اكسون بعدي مي‌شود. فنيتروتيون در بدن حشره موجب تجمع در سيناپس شده و درنتيجه تحريك رشته عصبي بعدي بصورت مستمر ادامه مي‌يابد، چون آنزيم كولين استراز لازم براي تجزيه استيل كولين در فضاي بين سيناپسي و حذف اين تحريك مستمر بواسطه فنيتروتيون بلوكه شده است.

موارد مصرف :
فنيتروتيون به منظور كنترل سرخرطوميها، تريپسها، ملخها، لارو پروانه ها و سوسكها، مگسها، و حشرات مكنده نظير شته ها، پسيلها، شپشكها و سنها روي گندم، جو، برنج، سبزيجات، درختان ميوه، مو، پسته، نيشكر، يونجه، توتون، پنبه، مركبات، مراتع و جنگلها و... استفاده مي‌شود.

سازگاري و اختلاط :
فنيتروتيون در غلظتهاي بالاتر از حد توصيه شده روي برخي از سبزيجات نظير كلم ايجاد حساسیت و روي برخي واريته هاي سيب ايجاد زنگار مي‌كند. اين تركيب در محيط قليايي با سرعت بالا و در محيط اسيدي به آهستگي هيدروليز مي‌شود. با كليه قارچكشها و حشره كشهاي رايج قابل اختلاط است ولي با تركيبات قليايي مثل تركيب بردو ناسازگار است.

تكنيكال(ماده موثره) اين تركيب روي آهن خاصيت خورندگي دارد.

نام محصول

نام آفت

مقدار مصرف

گندم و جو

سن گندم، ملخ صحرايي و مراكشي
ساير ملخهاي غلات
شته گندم

1-1/5 ليتر در هكتار
0/5-1 ليتر در هكتار
1 ليتر در هكتار

ذرت

كرم ساقه خوار

3-2 ليتر در هكتار

برنج

كرم ساقه خوار برنج

1/5-2 ليتر در هكتار

نيشكر

ملخ آسيايي

1/5-2 ليتر در هزار ليتر آب

سبزيجات

شته سبز، تريپس، مگس پياز و مگس خربزه

1-1/5 ليتر در هزار ليتر آب

درختان ميوه

كرم سيب، پسيل گلابي، شته سبزهلو و تريپس

1-1/5 ليتر در هزار ليتر آب

مركبات

شپشك قرمز و شته ها
شپشك نرم تن

1-1/5 ليتر در هزار ليتر آب
3-2 ليتر در هزار ليتر آب

يونجه

سرخرطومي يونجه

3-2 ليتر در هزار ليتر آب

مو

كرم خوشه خوار انگور

1-1/5 ليتر در هزار ليتر آب

توتون

شته ها، تريپس، كرم غوزه

1-1/5 ليتر در هزار ليتر آب

پسته

سنهاي ناقل نماتوسپرا و سنهاي درختي و سوسك سرشاخه خوار

1/5-2 ليتر در هزار ليتر آب