کلرپیریفوس ماهر 40/8% EC

کلرپیریفوس ماهر 40/8% EC

مكانيسم اثر : كلرپیریفوس حشره كش و كنه كش تماسي، گوارشي و تنفسي است(تدخینی) كه از طريق ريشه و برگ جذب مي‌شود ولي چون به مقدار كم در آب حل مي‌شود، خاصيت غيرسيستميك دارد. توانايي اين سم در مهار آنزيم كولين استراز در سيستم عصبي جانوران است. استيل كولين بعنوان ناقل پيام عصبي در فضاي بين سيناپسي عمل مي‌كند و موجب تحريك اكسون بعدي مي‌شود. كلروپیریفوس-ای در بدن حشره موجب تجمع آن در سيناپس شده در نتيجه تحريك رشته عصبي بعدي بصورت مستمر ادامه مي‌يابد، چون آنزيم كولين استراز لازم براي تجزيه استيل كولين در فضاي بين سيناپسي و حذف اين تحريك مستمر، بواسطه كلرپیریفوس بلوكه شده است.

موارد مصرف :
كلروپیریفوس-ای به منظور كنترل لارو و حشره بالغ سخت بالپوشان، دوبالان، جوربالان و بالپولكداران در خاك يا شاخ و برگ گياهان در دامنه وسيعي از محصولات شامل : دانه داران، هسته داران، مركبات، ميوه هاي آجیلی(Nut.crops)، توت فرنگي، انجير، موز، انگور، سبزيجات و صيفي جات، سيب زميني، چغندر، توتون، سويا، آفتابگردان، نخودفرنگي، برنج، پنبه، يونجه، گندم، جو، ذرت، سورگوم، مارچوبه، گياهان زينتي، قارچهاي خوراكي، چمن، درختان و درختچه هاي جنگلي بكار مي‌رود. چون بخارات سمي اين تركيب در خاك نفوذ مي‌كند موجب از بين رفتن آفات خاكزي (نظير لارو شب پره زمستانه، كك ، چغندر، كرم مفتولي و …) مي‌شود. به منظور کنترل اینگونه آفات می توان بنابر توصیه، با استفاده از 30-20 کیلوگرم سبوس به همراه   20 - 10 لیتر آب و 1/5 لیتر كلروپیریفوس-ای در هکتار طعمه مسموم تهیه نمود. چون این ترکیب سیستمیک نیست محلولپاشی بایستی به نحوی صورت پذیرد که یک لایه از سم بصورت کامل روی گیاه قرار گیرد.

سازگاري و اختلاط :
كلروپیریفوس-ای در غلظتهاي توصيه شده با گياهان ذكر شده سازگاري خوبي دارد ولي خارج از دز توصيه شده روي كامليا، آزاليا، گل سرخ و بنت قنسول حساسیت شدید دارد. روي خربزه مشهدي هم احتمال بروز حساسیت دارد و روي بقيه ارقام خربزه نيز بايد يك ليتر درهكتار بكار رود. كلروپیریفوس-ای درمحيطهاي خنثي و اسيدي ضعيف، پايداري خوبي دارد ولي در محيطهاي قليايي قوي هيدروليز مي‌شود، در نتيجه با تركيبات قليايي قابل اختلاط نيست. اين تركيب روي مس و برنج خورندگي دارد.

نام محصول

نام آفت

مقدار مصرف

گندم، جو و ذرت

سوسك سياه گندم

2 ليتر در هكتار

يونجه

سرخرطومي يونجه
شته يونجه

2 ليتر در هكتار

پنبه

مينوزبرگ

2-2/5 ليتر در هكتار

چغندرقند

كك چغندرقند، لارو شب پره زمستانه

2 ليتر در هكتار

مركبات

شپشكها

1/5-2 در هزار

سيب زميني و صيفي جات

سوسك كلرادوي سيب زميني
لارو شب پره زمستانه، عروسك ، كفشدوزك خربزه و مينوزبرگ
مگس مينوز برگ جاليز

1-2 ليتر در هكتار

حبوبات

مگس مينوز برگ نخود و سويا
لارو شب پره زمستانه و برگخوارهاي سويا

2-2/5 ليتر در هكتار
2-2/5 ليتر در هكتار

درختان ميوه دانه دار و هسته دار

شپشكها
مگس گيلاس و ليسه سيب

1-1/5 در هزار
1/5-2 در هزار

انگور

كرم خوشه خوار، زنجرك و شپشكهاي انگور

2 در هزار

گیاهان زینتی

شته، شپشك، سن، پسيل، زنجرك و مگس سفيد(عسلک پنبه)

2 در هزار