بنتازون ماهر SL48%

بنتازون ماهر SL48%

بنتازون علف کشي است از گروه بنزوتياديازينون که داراي خاصيت تماسي و انتخابي بوده و جهت کنترل علفهاي هرز پهن برگ يکساله و چند ساله و خانواده اويار سلام در مزارع سويا، لوبيا، نخودفرنگي، شبدر، يونجه، ذرت، گندم، جو و برنج مصرف می گردد. ماندگاری در خاک : 6 هفته

موارد مصرف :
بنتازون را مي توان براي مبارزه با علفهاي هرز پهن برگ يکساله و چند ساله نظیر تاج خروس، تربچه وحشی، سلمه تره، خردل وحشی، کیسه کشیش، گل گندم، کنگر وحشی، پیچک، غربیلک، پیچک بند، جارو وحشی، شاتره، بی تی راخ، خرفه، دیوکنف (گاوپنبه)، کنف وحشی، بابونه، قدومه کوهی، خارخسک، توق، تاتوره و خانواده اويار سلام در مزارع سويا، لوبيا، نخودفرنگي، شبدر، يونجه، ذرت، گندم، جو و برنج توصيه نمود. این علف کش از قسمتهای سبز گیاه هرز جذب شده بنابراین بر روي علفهاي هرز سبز شده موثر بوده و تاثيري بر روي علفهاي هرزي که پس از سمپاشي سبز شوند ندارد و در هنگام سمپاشی تمام قسمتهای گیاه باید با محلول سم پوشیده شود. این علف کش را می توان جهت کنترل علفهای هرز پهن برگ و اویار سلام در چمن استفاده نمود. چمن های تازه کاشته شده باید حداقل 2 برگه بوده و از نظر حاصلخیزی خاک و آبیاری وضعیت مناسبی داشته باشند. حداقل سه روز قبل از و چهار روز بعد از سمپاشی نباید چمن را کوتاه کرد.
ريزش باران تا 6 ساعت پس سمپاشي اثر منفي در نتيجه سمپاشي ندارد. مناسب ترين زمان سمپاشي موقعي است که علفهاي هرز 2 تا 4 برگي بوده، کاملاً فعال و در حال رشد باشند. همچنین در هنگام وجود شبنم در مزرعه و نیز در مزارعي که در اثر باد، يخبندان،سرما، تگرگ، نواسانات شدید دمای محیط طی شبانه روز، حمله آفات و بيماريها خسارت ديده اند، از سمپاشي باید خودداري گردد.
قبل از پاشش علف کش بنتازون در مزرعه برنج بايد آب مزرعه را تا حدي پائين آورد که علفهاي هرز حساس به این علف کش شامل اویارسلام، هزارنی، بارهنگ آبی، سیرپوس و تیرکمان آبی، به محلول سمي آغشته شوند و بعد از 2-1 روز مي توان مجدداً سطح آب را بالا برد. براي سمپاشي با بنتازون آب مزرعه بايد تخليه شود.
ميزان آب مصرفي براي سمپاشهاي تراکتوري بوم دار 200 تا 300 ليتر در هکتار و براي سمپاشهاي پشتي 400 تا 500 ليتر درهکتار مي باشد.

سازگاری و اختلاط :
بنتازون با اکثر علف کشها قابل اختلاط بوده از جمله مي توان آنرا بصورت مخلوط با آترازين در کشت ذرت، مخلوط با پروپانيل در برنج و همچنين همراه با باريک برگ کشها مصرف نمود. بنتازون را می توان به عنوان علف کش تکمیلی جهت کنترل علفهای هرز باقیمانده پس از مصرف علف کشهای قبل از کاشت مانند سونالان به کار می رود. همچنین می توان آنرا به همراه علف کشهایی که پس از سبز شدن محصول اصلی و علفهای هرز مصرف می شوند ( نظیر توفوردی یا باریک برگ کشها) مورد استفاده قرار می گیرد.


موارد توصیه بنتازون در محصولات کشاورزی
 

محصول مقدار مصرف زمان مبارزه
حبوبات (لوبيا، سويا و نخود فرنگی) 2-2/5 ليتر در هکتار پس از 3-2 برگه شدن سويا و لوبیا و سبز شدن علفهاي هرز
از مصرف این علف کش پس از ظهور جوانه های گل در لوبیا خودداری نمائید.
شبدر 2/5-3 ليتر در هکتار پس از سبز شدن و تشکيل 3 برگ حقيقي شبدر
يونجه 2/5-3 ليتر در هکتار پس از تشکيل 3برگ حقيقي در يونجه يکساله
و در يونجه چند ساله هنگاميکه ارتفاع يونجه حداقل 5 تا 10 سانتيمتر باشد
برنج 3-5 ليتر در هکتار در مرحله 5 تا 7 برگي شدن برنج (در خزانه و در زمين اصلي)
زمانيکه علفهاي هرز 5-3 برگي باشند.
گندم و جو 3-4 ليتر در هکتار پس از تشکيل برگ دوم تا آغاز ساقه رفتن
ذرت 2-4 ليتر در هکتار پس از تشکيل برگ دوم در تمام مراحل رشدي ذرت
بادام زميني 1/5-3 ليتر در هکتار پس از سبز شدن بادام زميني و در مرحله 6-2 برگی علفهاي هرز