کوپر اکسی کلراید

کوپر اکسی کلراید

قارچ کشی است معدنی با اثر تماسی محافظتی که گروهی از بیماری های قارچی و باکتریایی را کنترل می کند و بایست به عنوان پیشگیرنده از بیماری مورد استفاده قرار بگیرد.

کوپر اکسی کلراید را باید قبل از گسترش بیماری مصرف نمود.برای سمپاشی ابتدا مقدار لازم سم را اندازه گیری نموده و آن را در یک سطل با مقداری آب مخلوط نمایید تا به صورت دوغاب روان در آید سپس این دوغاب را در تانکر سمپاش ریخته و با بقیه آب به خوبی مخلوط کنید و سپس سمپاشی انجام گیرد.پوشش کامل گیاه با ذرات سم الزامی است.