بروموپروپیلات ماهر 25% EC

بروموپروپیلات ماهر 25% EC

اجتناب از سم پاشی زود هنگام، خطر اثرات سوء برای کنه های شکارگر را به حداقل می رساند. روی مراحل تخم، پوره و بالغ کنه ها موثر است.

 
 
 
 
 
 مقدار مصرف آفت محصول
2-1 لیتر در هکتار
(اوایل تابستان)
کنه تار عنکبوتی چغندر قند
1 لیتر در هزار لیتر آب
(اواخر بهار و اوایل تابستان)
کنه زرد شرقی
کنه قرمز
مرکبات