هگزی تیازوکس ماهر 10% EC

هگزی تیازوکس ماهر 10% EC

مكانيسم اثر هگزی تيازوكس: كنه كشي غير سيستميك است كه بصورت تماسي و گوارشي و با خاصيت نفوذي مناسب اثر مي‌كند. اين تركيب اثر كشندگي زيادي بر روی تخم، لارو و پوره كنه ها دارد ولي اثر آن روی كنه هاي بالغ کمتر است، با اين وجود موجب عقيمي تخم كنه ها شده و كنه هاي ماده مسموم قادر به توليد تخمهاي زنده نيستند ولي زمانيكه جمعيت كنه هاي بالغ خيلي زياد باشد اين تركيب را ميتوان با يك كنه‌كش مؤثر(مثل فن پیروکسی میت و آبامکتین) روي كنه هاي بالغ مصرف نمود.

موارد مصرف :
هگزی تيازوكس براي كنترل تخم و لارو بسياري از كنه هاي آفت گیاهی خصوصاً كنه هاي جنسهاي Pananychus و Tetranychus روي درختان ميوه، سبزيجات و گياهان زراعي استفاده مي‌شود.
در كليه موارد مذكور 300-150 گرم ماده مؤثره در هكتار استفاده مي شود.افزودن 1/5-1 لیتر روغن سوپراویل کارایی عمل را افزایش خواهد داد.

سازگاري و اختلاط هگزاتيازوكس:
 در دز توصيه شده روي گياه اثر سوء ندارد و با غالب حشره كشها، قارچكشها و روغنها قابل اختلاط است.

 

نام محصول

نام آفت

ميزان مصرف

مركبات

كنه زرد شرقي و كنه قرمز مركبات
(زمان مصرف اواخر بهار و اوايل تابستان مي‌باشد)

در كليه موارد مذكور 300-150 گرم ماده مؤثره در هر هكتار مزرعه و یا یک در هزار در باغات
استفاده مي شود

درختان میوه سردسیری

كنه قرمز اروپايي و کنه های عنکبوتی
(زمان مصرف اوايل تير و اوايل شهريور مي‌باشد)

چای

كنه قرمزپاکوتاه (زمان مصرف طبق نظر کارشناس)

پسته

کنه معمولی (زمان مصرف بعد از ریزش گلبرگ)

سبزی و صیفی

کنه تار عنکبوتی دو نقطه و کنه حنایی گوجه فرنگی
(زمان مصرف طبق نظر کارشناس)

ذرت، سویا، حبوبات، چغندرقند، سیب زمینی،

انواع کنه های تارعنکبوتی
(زمان مصرف طبق نظر کارشناس)