پروپارژیت ماهر 57% EC

پروپارژیت ماهر 57% EC

مکانیسم اثر: پروپارژیت کنه کشی است با خاصیت تماسی و دوام طولانی مدت. این کنه کش دارای اثر غیرسیستمیک بوده که تا حدی به لایه خارجی روی برگ نفوذ نموده و البته بیشتر روی سطح برگ باقی می ماند. بنابراین در محصولات سمپاشی شده با پروپارژیت مخصوصاً درختان میوه مقدار باقیمانده در گوشت میوه بسیار اندک می باشد. این کنه کش روی کنه های مقاوم به سموم فسفره نیز موثر بوده ولی به دلیل جلوگیری از بروز مقاومت باید یکبار در طول فصل زراعی توصیه گردد و تناوب مصرف کنه کش هایی با مکانیسم اثر متفاوت ضرور ی است.

موارد مصرف:  
پروپارژیت بسیاری از گونه های کنه های آفت گیاهی را ( مخصوصاً در مراحل متحرک ) در بسیاری از محصولات از جمله انگور، درختان میوه دانه دار و هسته دار، مرکبات، درختان میوه آجیلی، سبزیجات، گوجه فرنگی، پنبه، ذرت، حبوبات، گیاهان زینتی کنترل می کند. بهترین زمان مصرف این کنه کش، سمپاشی اول : پیش بهاره ( از آغاز تورم جوانه تا قبل از باز شدن جوانه )، و سمپاشی دوم : با مشاهده 3-5 عدد از مراحل متحرک کنه روی یک برگ است. پروپارژیت باید روی به، گلابی، رز، توت فرنگی، پنبه، حبوبات و مرکبات با احتیاط مصرف گردد. همچنین بهتر است سمپاشی اوایل صبح انجام شود. در مورد کنه کش ها نباید تناوب در مصرف با سایر کنه کش ها فراموش شود. فاصله آخرین سمپاشی با این کنه کش تا برداشت محصول 1 تا 2 هفته است.

سازگاري و اختلاط پروپارژيت:
این کنه کش روی محصولاتی نظیر به، گلابی، رز، توت فرنگی و پنبه با ارتفاع کمتر از 20 سانتیمتر ایجاد گیاهسوزی می کند. همچنین روی مرکبات و لوبیا علائم گیاهسوزی مشاهده می گردد. این کنه کش با ترکیبات قلیایی، روغن هایی جهت محلول پاشی زمستانه و تابتانه و نیز سمومی که دارای مقدار زیادی حلال روغنی می باشند، غیر قابل اختلاط می باشد.

 

محصول

نام آفت

مقدار مصرف

زمان مصرف

درختان میوه سردسیری
(روی گلابی و به مصرف نشود.)

کنه قرمز اروپایی

یک در هزار

سمپاشی اول پیش بهاره(از زمان تورم تا قبل از باز شدن جوانه ها) و سمپاشی های بعدی با مشاهده 5-3 عدد از مراحل متحرک کنه در یک برگ

انواع کنه های تارعنکبوتی

یک در هزار

اوایل تابستان با نظر کارشناس گیاهپزشک

پسته

کنه معمولی

دو در هزار

بر اساس موازین پیش آگاهی

سبزی و جالیز

انواع کنه های تارتن

یک لیتر در هکتار

با نظر کارشناس گیاهپزشک

سیب زمینی

انواع کنه های تارتن

یک لیتر در هکتار

با مشاهده 3-2 کنه به طور متوسط
از مراحل متحرک کنه در یک برگ

حبوبات

کنه تارتن دونقطه ای لوبیا

دو لیتر در هکتار

با نظر کارشناس گیاهپزشک

چغندرقند

انواع کنه های تارتن

یک لیتر در هکتار

با مشاهده 7-5 کنه به طور متوسط
 از مراحل متحرک کنه در یک برگ

پنبه

انواع کنه های تارتن

1/5 لیتر در هکتار

با مشاهده 5-3 عدد به طور متوسط
از مراحل متحرک کنه در یک برگ

ذرت

انواع کنه های تارتن

یک لیتر در هکتار

با مشاهده خسارت اولیه
(زرد و سفید شدن برگ بصورت نواری)

سویا

انواع کنه های تارتن

1/5 لیتر در هکتار

با مشاهده 5-3 عدد به طور متوسط
از مراحل متحرک کنه روی یک برگ

چای

کنه قرمز پا کوتاه

یک در هزار

با نظر کارشناس گیاهپزشک

گیاهان زینتی

کنه تارعنکبوتی و سایر کنه ها

یک در هزار

با نظر کارشناس گیاهپزشک

درختان جنگلی و غیر مثمر

کنه تارعنکبوتی نوئل

یک در هزار

با نظر کارشناس گیاهپزشک