بازدید رئیس سازمان حفظ نباتات و معاونین ایشان از کارخانه ماهر شیمی

بازدید رئیس سازمان حفظ نباتات و معاونین ایشان از کارخانه ماهر شیمی

بازدید رئیس سازمان حفظ نباتات و معاونین ایشان از کارخانه ماهر شیمی

.