🍅 شرایط انبار داری و نگهداری گوجه فرنگی:

🍅 شرایط انبار داری و نگهداری گوجه فرنگی:

🍅 شرایط انبار داری و نگهداری گوجه فرنگی:


🍅 شرایط انبار داری و نگهداری گوجه فرنگی:

👈 گوجه فرنگی از زمان کاشت بذر تا برداشت با توجه به شرایط اقلیمی (دما و طول روز) به 60 تا 90 روز نیاز دارد. گوجه فرنگی برای فروش به صورت تازه معمولا در مرحله سبز بالغ برداشت می شود و در طول دوره انبار داری می رسد. رسیدن چنین گوجه هایی باید در دمای بالای 10 درجه انجام شود. در پایین تر از این دما آسیب سرما زدگی ایجاد می شود و گوجه ها نمی رسند. در دمای بالای 10 درجه سانتی گراد، سرعت رسیدگی با افزایش دما افزایش می یابد. گاهی قرار گرفتن در معرض نور برای تشکیل رنگدانه قرمز، لیکوپن لازم است.

👈 گوجه های سبز بالغ باید در دمای 13 تا 18 درجه سانتی گراد و رطوبت 85 تا 90 درصد نگه داری شوند. تحت این شرایط آسیب سرما زدگی ایجاد نمی شود و گوجه ها رسیده می شوند. سرعت رسیدن گوجه ها در دمای بیش از 18 درجه سانتی گراد بیشتر است ولی اگر گوجه ها به صورت دائم در دمای بالای 30 درجه سانتی گراد نگه داری شوند رنگدانه قرمز به آسانی تشکیل نشده و رنگ گوجه های رسیده زرد یا نارنجی خواهد شد. گوجه های قرمز رسیده را باید در دمای 3 تا 4 درجه سانتی گراد نگهداری کرد. در دمای بالاتر میوه به رسیدن ادامه داده و کیفیت گوجه کاهش پیدا می کند و فاسد می شود.

👈 به عنوان مثال در گوجه فرنگی سبز:
در دمای 12 درجه سانتی گراد و رطوبت 92 درصد بعد از 38 روز میوه رنگ می گیرد.
در دمای 15 درجه سانتی گراد و رطوبت 92 درصد بعد از 30 روز میوه رنگ می گیرد.
در دمای 20 درجه سانتی گراد و رطوبت 92 درصد بعد از 24 روز میوه رنگ می گیرد.
گوجه فرنگی رسیده سفت: در دمای 7 تا 10 درجه سانتی گراد و رطوبت 85 تا 90 درصد بعد از 4 تا 7 روز رنگ می گیرد.